4-Amino-2-nitrophenol

CAS Number

119-34-6

Synonym(s)

4-Hydroxy-3-nitroaniline; 1-Amino-3-nitro-4-hydroxybenzene; 2-Nitro-4-aminophenol; 3-Nitro-4-hydroxyaniline; Fourrine 57; Fourrine Brown PR; Fourrine Brown Propyl; o-Nitro-p-aminophenol; p-Amino-o-nitrophenol

Occurence(s)/Use(s)

Hair dye

4-Amino-2-nitrophenol