DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)